Back to User profile » Dr Xiaowei Liu

Papers published by Dr Xiaowei Liu:


Association Analysis of Polymorphisms in BIN1, MC1R, STARD6 and PVRL2 with Mild Cognitive Impairment in Elderly Carrying APOE ϵ4 Allele

Wu Y, Yin J, Yang B, Tang L, Feng W, Liu X, Zhao X, Cheng Z

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2021, 17:1125-1133

Published Date: 21 April 2021

Association analysis of polymorphisms in STARD6 and near ECHDC3 in Alzheimer’s disease patients carrying the APOE ε4 Allele

Yin J, Feng W, Yuan H, Yuan J, Wu Y, Liu X, Jin C, Cheng Z

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2019, 15:213-218

Published Date: 11 January 2019

An exploratory study of the association between SORL1 polymorphisms and sporadic Alzheimer’s disease in the Han Chinese population

Zhang F, Liu X, Wang B, Cheng Z, Zhao X, Zhu J, Wang D, Wang Y, Dong A, Li P, Jin C

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2015, 11:1443-1448

Published Date: 12 June 2015