Back to User profile » Prof. Dr. Jianchun Yu

Paper published by Prof. Dr. Jianchun Yu:


Elemene Nanoemulsion Inhibits Metastasis of Breast Cancer by ROS Scavenging

Han B, Wang T, Xue Z, Wen T, Lu L, Meng J, Liu J, Wu S, Yu J, Xu H

International Journal of Nanomedicine 2021, 16:6035-6048

Published Date: 31 August 2021