Back to User profile » Mrs Yajing Wang

Paper published by Mrs Yajing Wang:


Alleviating Aspirin-Induced Gastric Injury by Binding Aspirin to β-Lactoglobulin

Chen J, Gong M, Huang Z, Wang F, Wang Y, Hu Z, Zeng Z, Wang Y

Drug Design, Development and Therapy 2022, 16:571-586

Published Date: 1 March 2022