Back to User profile » Dr Nikolaos Katsikogiannis

Paper published by Dr Nikolaos Katsikogiannis:


Occupational chemical burns: a 2-year experience in the emergency department

Touzopoulos P, Zarogoulidis P, Mitrakas A, Karanikas M, Milothridis P, Matthaios D, Kouroumichakis I, Proikaki S, Pavlioglou P, Katsikogiannis N, Constantinidis TC

Journal of Multidisciplinary Healthcare 2011, 4:349-352

Published Date: 3 October 2011