Back to User profile » Dr Xiao-Fan Yin

Paper published by Dr Xiao-Fan Yin:


Bioabsorbable self-retaining PLA/nano-sized β-TCP cervical spine interbody fusion cage in goat models: an in vivo study

Cao L, Chen Q, Jiang LB, Yin XF, Bian C, Wang HR, Ma YQ, Li XQ, Li XL, Dong J

International Journal of Nanomedicine 2017, 12:7197-7205

Published Date: 3 October 2017