Back to User profile » Miss Zhengzheng Li

Paper published by Miss Zhengzheng Li:


Glioma-targeting micelles for optical/magnetic resonance dual-mode imaging

Zhou Q, Mu K, Jiang L, Xie H, Liu W, Li Z, Qi H, Liang S, Xu H, Zhu Y, Zhu W, Yang X

International Journal of Nanomedicine 2015, 10:1805-1818

Published Date: 5 March 2015