Back to User profile » Dr Bowen Zheng

Paper published by Dr Bowen Zheng:


Nanobubbles for enhanced ultrasound imaging of tumors

Yin T, Wang P, Zheng R, Zheng B, Cheng D, Zhang X, Shuai X

International Journal of Nanomedicine 2012, 7:895-904

Published Date: 22 February 2012