Back to User profile » Mr Shuaijun Zou

Paper published by Mr Shuaijun Zou:


Injectable Nanosponge-Loaded Pluronic F127 Hydrogel for Pore-Forming Toxin Neutralization

Zou S, He Q, Wang Q, Wang B, Liu G, Zhang F, Cheng X, Wang B, Zhang L

International Journal of Nanomedicine 2021, 16:4239-4250

Published Date: 23 June 2021