Back to User profile » Mr Quanxiang Wang

Paper published by Mr Quanxiang Wang:


Biodegradable mesoporous calcium–magnesium silicate-polybutylene succinate scaffolds for osseous tissue engineering

Zhang X, Zhang C, Xu W, Zhong B, Lin F, Zhang J, Wang Q, Ji J, Wei J, Zhang Y

International Journal of Nanomedicine 2015, 10:6699-6708

Published Date: 28 October 2015