Back to User profile » Dr Zhong-Jie Hu

Paper published by Dr Zhong-Jie Hu:


Capsaicin-loaded nanolipoidal carriers for topical application: design, characterization, and in vitro/in vivo evaluation

Wang XR, Gao SQ, Niu XQ, Li LJ, Ying XY, Hu ZJ, Gao JQ

International Journal of Nanomedicine 2017, 12:3881-3898

Published Date: 22 May 2017