Back to User profile » Dr Wenxiu Ding

Paper published by Dr Wenxiu Ding:


Development of a Novel MR Colonography via Iron-Based Solid Lipid Nanoparticles

Wang H, Wang S, Zhu X, Ding W, Shen T, Fan H, Zhang Y, Peng L, Yuan H, Liu X, Ling J, Sun J

International Journal of Nanomedicine 2022, 17:821-836

Published Date: 22 February 2022