Back to User profile » Dr Ji-Hong Sun

Papers published by Dr Ji-Hong Sun:


Fe3+@PDOPA‑b‑PSar Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging and Cancer Chemotherapy

Sun W, Xu S, Shen T, Li G, Zhang J, Pan C, Lu W, Liu X, Zheng J, Ling J, Sun J

International Journal of Nanomedicine 2023, 18:2197-2208

Published Date: 26 April 2023

Development of a Novel MR Colonography via Iron-Based Solid Lipid Nanoparticles

Wang H, Wang S, Zhu X, Ding W, Shen T, Fan H, Zhang Y, Peng L, Yuan H, Liu X, Ling J, Sun J

International Journal of Nanomedicine 2022, 17:821-836

Published Date: 22 February 2022