Back to User profile » Professor Di Xu

Papers published by Professor Di Xu:


Polymer nanofiber-based microchips for EGFR mutation analysis of circulating tumor cells in lung adenocarcinoma

Jiang WT, Wang H, Cui YM, Lei YY, Wang YF, Xu D, Jiang N, Chen YS, Sun Y, Zhang Y, Cao J, Ke ZF

International Journal of Nanomedicine 2018, 13:1633-1642

Published Date: 16 March 2018