Back to User profile » Dr Long-Jian Li

Paper published by Dr Long-Jian Li:


Capsaicin-loaded nanolipoidal carriers for topical application: design, characterization, and in vitro/in vivo evaluation

Wang XR, Gao SQ, Niu XQ, Li LJ, Ying XY, Hu ZJ, Gao JQ

International Journal of Nanomedicine 2017, 12:3881-3898

Published Date: 22 May 2017