Back to User profile » Dr Juhua Dan

Paper published by Dr Juhua Dan:


The efficacy and mechanism of apoptosis induction by hypericin-mediated sonodynamic therapy in THP-1 macrophages

Li XS, Gao L, Zheng LB, Kou JY, Zhu X, Jiang YQ, Zhong ZY, Dan JH, Xu HB, Yang Y, Li H, Shi S, Cao WW, Zhao YJ, Tian Y, Yang LM

International Journal of Nanomedicine 2015, 10:821-838

Published Date: 22 January 2015