Back to User profile » Dr Ashutosh Tiwari

Paper published by Dr Ashutosh Tiwari:


Facile electrochemical synthesis of antimicrobial TiO2 nanotube arrays

Zhao Y, Xing Q, Janjanam J, He K, Long F, Low KB, Tiwari A, Zhao F, Shahbazian-Yassar R, Friedrich C, Shokuhfar T

International Journal of Nanomedicine 2014, 9:5177-5187

Published Date: 11 November 2014