Back to User profile » Professor Weisan Pan

Paper published by Professor Weisan Pan:


In vitro and in vivo evaluation of folate receptor-targeting amphiphilic copolymer-modified liposomes loaded with docetaxel

Li X, Tian X, Zhang J, Zhao X, Chen X, Jiang Y, Wang D, Pan W

International Journal of Nanomedicine 2011, 6:1167-1184

Published Date: 9 June 2011